Học Kinh Thánh (Lớp Cũ)

Lớp “Pentateuch11”: Thứ Ba, ngày 29 tháng 3 năm 2022

Lớp “TV11”: Thứ Hai, ngày 28 tháng 3 năm 2022

Lớp “Paul10”: Thứ Sáu, ngày 25 tháng 3 năm 2022

Lớp “Pentateuch10”: Thứ Ba, ngày 22 tháng 3 năm 2022

Lớp “TV10” : Thứ Hai, ngày 21 tháng 3 năm 2022

Lớp “Paul9”: Thứ Sáu, ngày 18 tháng 3 năm 2022

Lớp “Pentateuch9”: Thứ Ba, ngày 15 tháng 3 năm 2022

Lớp “TV9” : Thứ Hai, ngày 14 tháng 3 năm 2022

Lớp “Paul8”: Thứ Sáu, ngày 11 tháng 3 năm 2022

Lớp “Pentateuch8”: Thứ Ba, ngày 8 tháng 3 năm 2022

Skip to content