Lời Chúa Mỗi Ngày

Chủ Nhật VI – Năm B – Phục Sinh

Chủ Nhật VI – Năm B – Phục Sinh Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống {audio}LCHN/audio/Chu Nhat VI Phuc Sinh.mp3{/audio} Bài đọc: Acts 10:25-26, 34-35, 44-48; I Jn 4:7-10; Jn 15:9-17.   1/ Bài đọc I: 25 Khi ông Phê-rô bước vào, thì ông Co-nê-li-ô liền ra đón và phủ phục dưới chân ông mà bái lạy. 26 Nhưng ông Phê-rô đỡ ông ấy lên và nói: “Xin ông đứng dậy, vì bản thân tôi đây cũng chỉ là người phàm.” 34 Bấy giờ ông Phê-rô lên tiếng nói: “Quả thật, tôi biết rõ Thiên Chúa không thiên vị … Read more

Skip to content