Cựu Ước (46 cuốn)

Chuyên mục: Sách Thánh Chi Tiết

1. Ngũ Thư
1.1 Sáng Thế Ký (Genesis)
1.2 Xuất Hành (Exodus)
1.3 Lê-vi (Leviticus)
1.4 Dân Số (Number)
1.5 Đệ Nhị Luật (Deuteronomy)
2. Các Sách Khôn Ngoan (7)
2.1 Gióp (Job)
2.2 Châm Ngôn (Proverb)
2.3 Khôn Ngoan (Wisdom)
2.4 Đức Huấn Ca (Sirach)
2.5 Giáo Sĩ (Ecclesiates)
2.6 Thánh Vịnh I (Psalms)
2.6 Thánh Vịnh II (Psalms)
2.7 Diễm Tình Ca (Song of Songs)
3.1 Năm Tiên Tri Lớn (Major Prophet)
3.1.1 Isaia (Isaiah)
3.1.2 Giêrêmia (Jeremiah)
3.1.3 Êzêkien (Ezekiel)
3.1.4 Đanien (Daniel)
3.1.5 Ba-ruc (Baruch)
3.2 Mười hai tiên tri nhỏ (Minor Prophets)
3.2.1 Amos
3.2.2 Hosea
3.2.3 Micah
3.2.4 Joel
3.2.5 Nahum
3.2.6 Habbakuk
3.2.7 Malachi
3.2.8 Sophonia
3.2.9 Zachariah
3.2.10 Jonah
3.2.11 Obadiah
3.2.12 Haggai
3.3 Ai Ca (Lamentation)
4. Các Sách Lịch Sử (16)
4.1 Joshua
4.2 Thủ Lãnh
4.3 Sử Biên Niên I (I Chronicles)
4.4 Sử Biên Niên II (II Chronicles)
4.5 Các Vua I (I Kings)
4.6 Các Vua II (II Kings)
4.7 Samuel I
4.8 Samuel II
4.9 Judith
4.10 Ruth
4.11 Esther
4.12 Tobia
4.13 Maccabê I
4.14 Maccabê II
4.15 Edras
4.16 Nehemiah
Skip to content