Xin Lễ / Cầu Nguyện

Vì nhiều người Việt Nam chúng ta không có cơ hội sống chung trong các cộng đòan, giáo xứ; nên nhiều khi muốn xin lễ hoặc xin cầu nguyện không biết liên lạc với ai. Phụ Tỉnh Đa Minh Việt Nam Hải Ngọai sẽ cung cấp nhu cầu này.

Quí vị chỉ cần điền vào các mẫu đơn có sẵn trên mạng, trả lệ phí, và gởi thẳng về Nhà Dòng. Chúng tôi sẽ phân phối cho các cha và các ngài sẽ dâng lễ và cầu nguyện theo ý chỉ của quí vị.

Skip to content