Chủ Nhật 16 – Năm C – Thường Niên

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống Chủ Nhật 16 – Năm C – Thường Niên. Bài đọc: Gen 18:1-10a; Col 1:24-28; Lk 10:38-42. 1/ Bài đọc I: 1 ĐỨC CHÚA hiện ra với ông Áp-ra-ham tại cụm sồi Mam-rê, khi ông đang ngồi ở cửa lều, vào lúc nóng nực nhất … Read more

Skip to content