Lời Chúa Mỗi Ngày

Chủ Nhật Phục Sinh – Năm ABC

  Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống Chủ Nhật Phục Sinh – Năm ABC Bài đọc: Acts 10:34, 37-43; Col 3:1-4; Jn 20:1-9. 1/ Bài đọc I: 34 Bấy giờ ông Phê-rô lên tiếng nói: “Quả thật, tôi biết rõ Thiên Chúa không thiên vị người nào. 37 Quý vị biết rõ biến cố đã xảy ra trong toàn cõi Giu-đê, bắt đầu từ miền Ga-li-lê, sau phép rửa mà ông Gio-an rao giảng. 38 Quý vị biết rõ: Đức Giê-su xuất thân từ Na-da-rét, Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức … Read more

Skip to content