LOINHAPTHE INSTITUTE

Web: loi-nhap-the.com – ĐT: 832-248-7656 – Email: tiendinhop@hotmail.com

CHƯƠNG TRÌNH KINH THÁNH & THẦN HỌC LUÂN LÝ THÁNH THOMAS A-QUI-

PHẦN I: CỰU ƯỚC

               1/ Ngũ Thư: Sáng Thế, Xuất Hành, Lê-vi, Dân Số và Đệ Nhị Luật

               2/ Khôn Ngoan: Gióp, Thánh Vịnh, Khôn Ngoan, Châm Ngôn, Huấn Ca, Giáo Sĩ, Diễm Tình Ca

               3/ Ngôn Sứ: Isaia, Gieremia, Ezekiel, Danien, Baruc và 12 ngôn sứ nhỏ

               4/ Lịch sử: Josua, Quan Án, I & 2 Samuel, 1 & 2 Các Vua, 1 & 2 Lịch Sử, Ezra, Nehemia

                                  I & 2 Maccabe, Tobit, Ruth, Esther và Judith

PHẦN II: TÂN ƯỚC

               1/ Phúc Âm Nhất Lãm: Matthew, Mark, Luke & Tông Đồ Công Vụ

               2/ Các tác phẩm của Thánh Gio-an: Phúc Âm, Thư I, II, III và Sách Khải Huyền

               3/ Các Thư Phao-lô: Rô-ma, Galat, I & II Co-rin-tô, I Thessalonica, Philiphe và Philemon

                                                    Epheso, Colosse, II Thessalonica, I & II Timothe và Tito

               4/ Các Thư khác: Do-thái, I & II Phê-rô, Giacobe và Jude

PHẦN III: THẦN HỌC LUÂN LÝ THEO THÁNH TÔ-MA A-QUI-NÔ

               1/ Mục đích đời người. Sáng tạo con người. Các loại cảm xúc trong con người.

               2/ Các loại hành động. Thói quen. Các nhân đức. Các tội.

               3/ Ba nhân đức đối thần: Tin – Cậy – Mến.

               4/ Bốn nhân đức trụ: Thận Trọng – Công Bằng – Can Đảm – Tiết Độ

TỔNG QUÁT:

  1. Mỗi phần sẽ học trong 2 năm, 4 khóa
  2. Các lớp đều học online qua Zoom. Ai muốn học, xin liên lạc ông Ban, điện thoại: 832-387-1774. Email: bngo23@gmail.com
  3. Thứ hai: Thần Học Luân Lý, 7-9 PM.
  4. Thứ Ba: Cựu Ước, 7-9 PM
  5. Thứ Sáu: Tân Ước, 7-9 PM
  6. Khai giảng: Mỗi năm hai khóa, mỗi khóa 4 tháng: Mùa Thu: ngày 15/8-15/12. Mùa Đông: 15/1- 15/4.
  7. Lệ phí: Tùy hảo tâm.

Tăng kích thước chữ (fonts) để có thể nhìn thấy rõ hơn

Một số quí vị than phiền chữ viết nhỏ quá nên không đọc được. Lời Nhập Thể đã install (cài đặt) một giúp đỡ để tăng kích thước chữ cho quí vị có thể đọc dễ dàng hơn.

Để tăng kích thước chữ, quí vị nhấn vào dấu hiệu thằng người trên màn ảnh, sau đó chọn gia tăng kích thước chữ là tất cả các chữ đều gia tăng.

Để giảm kích thước chữ, quí vị cũng nhấn vào dấu hiệu thằng người, sau đó chọn giảm kích thước chữ là chúng sẽ giảm theo như quí vị yêu cầu,

Các lớp học Mùa Thu 2022

Sẽ bắt đầu Thứ Hai, ngày 15 tháng 8 năm 2022 với Thánh Lễ xin ơn Chúa Thánh Thần tại GX. Lộ Đức, lúc 6:30 PM

1/ Thứ hai mỗi tuần: Bốn Nhân Đức Trụ

2/ Thứ ba mỗi tuần: Các Sách Khôn Ngoan

3/ Thứ sáu mỗi tuần: Phúc Âm Nhất Lãm

Ai muốn học, xin liên lạc với anh Ngô Ban (832) 387-1774

Các lớp học Mùa Xuân 2022

Sẽ kết thúc với Thánh Lễ Tạ Ơn tại GX. Lộ Đức lúc 6:30 PM, ngày 20 tháng 5, 2022. Xin mời các học sinh tham dự đông đủ.

Tăng kích thước chữ (fonts) để có thể nhìn thấy rõ hơn

Skip to content