Tân Ước (27 cuốn)

Chuyên mục: Sách Thánh Chi Tiết 1/ Mát-thêu 2/ Mác-cô 3/ Luca 4/ Gioan 5/ Tông Đồ Công Vụ 6/ Thư Rô-ma 7/ Thư Côrintô I 8/ Thư Côrintô II 9/ Thư Galát  10/ Thư Êphêsô 11/ Thư Philípphê 12/ Thư Côlôssê 13/ Thư Thesalônica I 14/ Thư Thesalônica II 15/ Thư Timôthê 1 16/ Thư … Read more

Cựu Ước (46 cuốn)

Chuyên mục: Sách Thánh Chi Tiết 1. Ngũ Thư 1.1 Sáng Thế Ký (Genesis)1.2 Xuất Hành (Exodus)1.3 Lê-vi (Leviticus)1.4 Dân Số (Number)1.5 Đệ Nhị Luật (Deuteronomy) 2. Các Sách Khôn Ngoan (7) 2.1 Gióp (Job)2.2 Châm Ngôn (Proverb)2.3 Khôn Ngoan (Wisdom)2.4 Đức Huấn Ca (Sirach)2.5 Giáo Sĩ (Ecclesiates)2.6 Thánh Vịnh I (Psalms)2.6 Thánh Vịnh II (Psalms)2.7 Diễm Tình Ca (Song of Songs) 3.1 Năm Tiên Tri Lớn (Major Prophet) … Read more

Skip to content