Hỏi Đáp

Rất nhiều người trong chúng ta có những câu hỏi liên quan đến Kinh Thánh mà không biết hỏi ai. Một điều lợi là chúng ta có thể truy cập những câu hỏi này trên mạng; nhưng sự truy cập này có thể mang lại nguy hiểm là cung cấp cho chúng ta những câu trả lời sai, vì chúng ta không biết những người trả lời thuộc giáo phái nào.

Trong phần Hỏi/Đáp này, chúng tôi sẽ chỉ trả lời những câu hỏi liên quan đến lãnh vực Kinh Thánh mà thôi vì thiếu nhân lực và thời gian eo hẹp. Những câu hỏi liên quan đến các lãnh vực khác, xin quí vị hỏi những người trong lãnh vực đó.

Skip to content