Chủ Nhật 28 – Năm C – Thường Niên

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống Chủ Nhật 28 – Năm C – Thường Niên Bài đọc: 2 Kgs 5:14-17; 2 Tim 2:8-13; Lk 17:11-19. 1/ Bài đọc I: 14 Vậy ông xuống dìm mình bảy lần trong sông Gio-đan, theo lời người của Thiên Chúa. Da thịt ông lại trở … Read more

Saturday – Twenty-seventh Week – OT2

Please press here to listen to the homily or download Saturday – Twenty-seventh Week – OT2   Readings: Gal 3:22-29; Lk 11:27-28. 1/ First Reading: NAB Galatians 3:22 But scripture confined all things under the power of sin, that through faith in Jesus Christ the promise might be given to those who believe. 23 Before … Read more

Thứ Năm – Tuần 27 – TN2

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống Thứ Năm – Tuần 27 – TN2 – Năm Chẵn.    Bài đọc: Gal 3:1-5; Lk 11:5-13. 1/ Bài đọc I: Hỡi những người Ga-lát ngu xuẩn, ai đã mê hoặc anh em là những người đã được thấy hình ảnh Đức Giê-su Ki-tô chịu … Read more

Skip to content