Sách Thánh


1.1 Sáng Thế Ký (Genesis)
1.2 Xuất Hành (Exodus)
1.3 Lê-vi (Leviticus)
1.4 Dân Số (Number)
1.5 Đệ Nhị Luật (Deuteronomy)
2.1 Gióp (Job)
2.2 Châm Ngôn (Proverb)
2.3 Khôn Ngoan (Wisdom)
2.4 Đức Huấn Ca (Sirach)
2.5 Giáo Sĩ (Ecclesiates)
2.6 Thánh Vịnh I(Psalms)
2.7 Thánh Vịnh II(Psalms)
2.8 Diễm Tình Ca (Song of Songs)
3.1 Năm tiên tri lớn (Major Prophets)
  3.1.1 Isaia (Isaiah)
3.1.2 Giêrêmia (Jeremiah)
3.1.3 Êzêkien (Ezekiel)
3.1.4 Đanien (Daniel)
3.1.5 Ba-ruc (Baruch)
3.2 12 tiên tri nhỏ (Minor Prophets)
  3.2.1 Amos
3.2.2 Hosea
3.2.3 Micah
3.2.4 Joel
3.2.5 Nahum
3.2.6 Habbakuk
3.2.7 Malachi
3.2.8 Sophonia
3.2.9 Zachariah
3.2.10 Jonah
3.2.11 Obadiah
3.2.12 Haggai
3.3 Lamentation
4.1 Joshua
4.2 Thủ Lãnh
4.3 Sử Biên Niên I (I Chronicles)
4.4 Sử Biên Niên II (II Chronicles)
4.5 Các Vua I (I Kings)
4.6 Các Vua II (II Kings)
4.7 Samuel I
4.8 Samuel II
4.9 Judith
4.10 Ruth
4.11 Esther
4.12 Tobia
4.13 Maccabê I
4.14 Maccabê II
4.15 Edras
4.16 Nehemiah

 


Mát-thêu
Mác-cô
Luca
Tông Đồ Công Vụ
Thư Rô-ma
Thư Côrintô I
Thư Côrintô II
Thư Galát 
Thư Êphêsô
Thư Philípphê
Thư Côlôssê
Thư Thesalônica I
Thư Thesalônica II
Thư Timôthê 1
Thư Timôthê 2
Thư Titô
Thư Philêmon
Thư Do-Thái
Thư Giacôbê
Thư Phêrô I
Thư Phêrô II
Thư Giu-đa
Khải Huyền
Skip to content