Thần Học và Kinh Thánh căn bản (Church Doctrines) 

Kinh Thánh không dễ hiểu vì là một nghành rất đa dạng và đòi hỏi nhiều kiến thức của các nghành khác: ngọai ngữ, lịch sử, địa lý, triết học, thần học, khảo cổ … Vì thế, chúng ta cần biết những điều căn bản về những nghành này, và các cha không thể nói trong Thánh Lễ vì không có thời giờ.

Hơn nữa, Kinh Thánh cũng giống như các nghành khác, cần được nâng cấp đều đặn để có thể hiểu Lời Chúa một cách sâu xa hơn. Trong các bài giảng Chủ Nhật, các cha phải đáp ứng trình độ chung của tất cả mọi người nên không thể nhắm vào trình độ cao hơn được. Đàng khác, nếu chúng ta biết kiến thức tổng quát về hòan cảnh lịch sử, tác giả, bố cục, những ý chính của các Sách Thánh … chúng ta sẽ hiểu những bài giảng hơn.

Vì thế, chúng tôi sẽ tổ chức những khóa Kinh Thánh trên mạng dưới dạng “tele-conference” mỗi tuần một lần. Mỗi khóa kéo dài trong khỏang từ 3-4 tháng. Mỗi năm một khóa. Mỗi khóa về một đề tài hay một Sách Thánh. 

 

NHỮNG TÍN ĐIỀU CĂN BẢN

1/ ThanhKinh_1.doc

2/ ThanhKinh_2.doc

3/   TIN_LY_I.doc

4/   TIN_LY_II.doc

5/   Luan_Ly_I.doc

6/   Luan_ly_II.doc

7/   Phung_Vu_1.doc 

8/   Phung_Vu_2.doc

9/   GiaoHoiHoc_IA1.doc

10/ GiaoHoiHoc_II1.doc

CHURCH DOCTRINES

1/   SCRIPTURE_I.doc

2/   SCRIPTURE_II.doc

3/   DOGMA_I_TRINITY.doc

4/   DOGMA_II_CHRISTOLOGY.doc

5/   MORAL_THEOLOGY_I.doc

6/   MORAL_THEOLOGY_II.doc

7/   LITURGY_I.doc

8/   LITURGY_II.doc

9/   ECCLESIOLOGY_I.doc

10/ ECCLESIOLOGY_II.doc

 

MORAL_THEOLOGY_II.doc       

MORAL_THEOLOGY_I.doc

DOGMA_II_CHRISTOLOGY.doc

DOGMA_I_TRINITY.doc

SCRIPTURE_I.doc

SCRIPTURE_II.doc

MORAL_THEOLOGY_I.ppt

LITURGY_I.doc

LITURGY_II.doc 

Phung_Vu_1.doc

Phung_Vu_1_phan_2.doc

Phung_Vu_2.doc

ECCLESIOLOGY_I.doc 

ECCLESIOLOGY_II.doc 

GiaoHoiHoc_IA1.doc   

GiaoHoiHoc_IA1.doc

GiaoHoiHoc_II1.doc    

Skip to content