Tìm Hiểu Sách Thánh

 

Vì Kinh Thánh là một cuốn sách quan trọng và có lâu đời nhất nên có rất nhiều người từ các quốc gia khác nhau góp phần hiểu biết của họ vào gia sản chung của Kinh Thánh qua những sách chú giải, các luận án, các bài viết trên báo và đặc san …

Trong phần Tìm Hiểu Sách Thánh, chúng tôi sẽ chú trọng đến từng sách một. Mỗi sách chúng tôi sẽ có những phần chính như sau:             

     (1)   Tổng quát: thời gian, hòan cảnh lịch sử, tác giả, các cách bố cục khác nhau, những ý tưởng chính, xung đột ý kiến …

     (2)   Phân tích ngữ vựng, văn phạm để tìm ra ý nghĩa của từng câu, từng đọan, từng chương.

     (3)   Tổng hợp các bài viết của những nhà chú giải có thế giá và cập nhật hóa những khám phá mới có liên quan đến Sách.

     (4)   Cung cấp thư mục quan trọng cho sự hiểu biết sách này.

Skip to content