Fifteenth Sunday – Year B – Ordinary Time

Please press here to listen to the homily or download Fifteenth Sunday – Year B – Ordinary Time Readings: Am 7:12-15; Eph 1:3-14 or 1:3-10; Mk 6:7-13 Reading 1 (Am 7:12-15): 12 Bấy giờ A-mát-gia nói với ông A-mốt: “Này thầy chiêm ơi, mau chạy về đất Giu-đa, về đó mà kiếm ăn, về đó mà … Read more

Skip to content