Bảo Trợ

Với những tiến bộ vượt bực của ngành truyền thông, Lời Chúa có thể đến với mọi người cách hết sức dễ dàng. Chúng tôi đang nghiên cứu nhiều cách thức khác nhau để làm sao đưa Lời Chúa cho mọi giới: trẻ cũng như già, mọi quốc gia: ngôn ngữ khác nhau, mọi hình thức: bài viết, bài nghe, bài xem, cùng nhiều các chương trình khác.

 

Quí vị có thể cộng tác với Nhà Dòng chúng tôi trong việc hỗ trợ tài chánh để mua những dụng cụ cần thiết và trang trải các phí tổn để người góp công người góp của, mọi người chúng ta biết xử dụng của Chúa ban để sinh lời cho Chúa.

 

Quí vị có thể in đơn Bảo Trợ dưới đây, điền vào, và gởi về cho Nhà Dòng chúng tôi. Xin đề cho: Quỹ của Lời Nhập Thể.

        pdf   Đơn bảo trợ

Skip to content