Chủ Nhật 29 – Năm C – Thường Niên

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống Chủ Nhật 29 – Năm C- Thường Niên   Bài đọc: Exo 17:8-13; 2 Tim 3:14-4:2; Lk 18:1-8. 1/ Bài đọc I: 8 A-ma-lếch đến đánh Ít-ra-en tại Rơ-phi-đim. 9 Ông Mô-sê bảo ông Giô-suê: “Anh hãy chọn một số người, và ngày mai ra … Read more

Chủ Nhật 28 – Năm C – Thường Niên

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống Chủ Nhật 28 – Năm C – Thường Niên Bài đọc: 2 Kgs 5:14-17; 2 Tim 2:8-13; Lk 17:11-19. 1/ Bài đọc I: 14 Vậy ông xuống dìm mình bảy lần trong sông Gio-đan, theo lời người của Thiên Chúa. Da thịt ông lại trở … Read more

Skip to content