Chủ Nhật 10 – Năm B – Thường Niên

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống Chủ Nhật 10 – Năm B – Thường Niên Bài đọc: Gen 3:9–15; II Cor 4:13–5:1; Mk 3:20–35. 1/ Bài đọc I:9 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa gọi con người và hỏi: “Ngươi ở đâu?” 10 Con người thưa: “Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con … Read more

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu – Năm B – TN

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống {audio}LCHN/audio/Thu Sau Le Thanh Tam.mp3{/audio} Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu – Năm B – TN Bài đọc: Hos 11:1, 3-4, 8c-9; Eph 3:8-12, 14-19; Jn 19:31-37.   1/ Bài đọc I: 1 Khi Ít-ra-en còn là đứa trẻ, Ta đã yêu nó, từ Ai-cập Ta đã … Read more

Lễ Mình Máu Thánh Chúa – Năm B – Thường Niên

Lễ Mình Máu Thánh Chúa – Năm B – Thường Niên Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống {audio}LCHN/audio/Le Minh Mau Thanh Chua.mp3{/audio} Chủ Nhật Lễ Mình Máu Chúa, Năm B Bài đọc: Exo 24:3-8; Heb 9:11-15; Mk 14:12-16, 22-26. 1/ Bài đọc I: 3 Ông Mô-sê xuống thuật lại cho dân mọi … Read more

Lễ Mẹ đi thăm viếng – Ngày 31 tháng 5 – TN

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống Lễ Mẹ đi thăm viếng – Ngày 31 tháng 5 – TN Bài đọc: Sop 3:14-18a (Rom 12:9-16); Lk 1:39-56. 1/ Bài đọc I: 14 Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Xi-on, hò vang dậy đi nào, nhà Ít-ra-en hỡi! Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, … Read more

Skip to content