Chủ Nhật 28 – Năm C – Thường Niên

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống Chủ Nhật 28 – Năm C – Thường Niên Bài đọc: 2 Kgs 5:14-17; 2 Tim 2:8-13; Lk 17:11-19. 1/ Bài đọc I: 14 Vậy ông xuống dìm mình bảy lần trong sông Gio-đan, theo lời người của Thiên Chúa. Da thịt ông lại trở … Read more

Thứ Năm – Tuần 27 – TN2

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống Thứ Năm – Tuần 27 – TN2 – Năm Chẵn.    Bài đọc: Gal 3:1-5; Lk 11:5-13. 1/ Bài đọc I: Hỡi những người Ga-lát ngu xuẩn, ai đã mê hoặc anh em là những người đã được thấy hình ảnh Đức Giê-su Ki-tô chịu … Read more

Thứ Tư – Tuần 27 – TN2 (2)

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống   Thứ Tư – Tuần 27 – TN2 – Năm Chẵn   Bài đọc: Gal 2:1-2, 7-14; Lk 11:1-4. 1/ Bài đọc I: Đại hội ở Giê-ru-sa-lem             Rồi sau mười bốn năm, tôi lại lên Giê-ru-sa-lem một lần nữa cùng với ông Ba-na-ba; tôi … Read more

Thứ Hai – Tuần 27 – TN2

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống Thứ Hai – Tuần 27 – TN2 – Năm Chẵn.    Bài đọc: Gal 1:6-12; Lk 10:25-37. 1/ Bài đọc I: Tôi lấy làm ngạc nhiên, khi thấy anh em trở mặt mau lẹ như thế với Đấng đã kêu gọi anh em nhờ ân sủng của Đức … Read more

Skip to content