Chủ Nhật 26 – Năm A – Thường Niên

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống Chủ Nhật 26 – Năm A – Thường Niên,  Bài đọc: Eze 18:25-28; Phil 2:1-11; Mt 21:28-32. 1/ Bài đọc I: Các ngươi lại nói: “Đường lối của Chúa Thượng không ngay thẳng.” Vậy hỡi nhà Ít-ra-en, hãy nghe đây: Phải chăng đường lối … Read more

Skip to content