TÂN ƯỚC

[tab title=”1. Phúc Âm”]
1.1    Matthêu
1.2    Marcô
1.3    Luca
1.4    Gioan
1.5    Tông Đồ Công Vụ (Acts)
[/tab]

[tab title=”2. Thư Phaolô”]
2.1    Rôma
2.2    Galát
2.3    Côrintô I
2.4    Côrintô II
2.5    Thesalônica I
2.6    Thesalônica II
2.7    Êphêsô
2.8    Côlôssê
2.9    Philipphê
2.10  Timôthê I
2.11  Timôthê II
2.12  Titô
2.13  Philêmon
[/tab]

[tab title=”3. Các Sách Khác”]
3.1    Phêrô I
3.2    Phêrô II
3.3    Gioan I
3.4    Gioan II
3.5    Gioan III
3.6    Giacôbê
3.7    Jude
3.8    Do-Thái (Hebrews)
3.9    Khải Huyền (Revelation)
[/tab]

{/jatabs}  

Skip to content