CÁC KHÓA KINH THÁNH & THẦN HỌC MÙA XUÂN 2021

back to school

CÁC KHÓA KINH THÁNH & THẦN HỌC MÙA XUÂN 2021 

Sẽ bắt đầu khai giảng như sau cho 4 khóa:

1/ Thứ hai (17 tháng 1, 7-9 pm): Khóa thần học Thánh Thomas: Các Hành Động và  Các Cảm Xúc của con người

Giáo sư: Cha Đinh M. Tiên, OP.

2/ Thứ ba (18 tháng 1, 7-9 pm): Văn chương Khôn Ngoan theo Cựu Ước 

Giáo sư: Cha Đinh M. Tiên, OP.

3/ Thứ tư (19 tháng 1, 7-9pm): Lịch sử Hội Thánh 

Giáo sư: Thầy Phạm X. Khôi

4/ Thứ sáu (22 tháng 1, 7-9 pm): Phúc Âm Nhất Lãm 

Giáo sư: Cha Đinh M. Tiên, OP.

Tất cả các khóađều học online qua chương trình zoom, xin cài đặt zoom trước khi bắt đầu các khóa học. Ai không biết cách cài đặt, xin liên lạc ông Ban để  được hướng dẫn.

Thánh Lễ Khai Giảng: 6:30 PM Thứ Sáu, ngày 15 tháng 1 tại GX. Lộ Đức

Xin ghi danh với ông Ngô Ban: điện thoại: 832-387-1774; email: bngo23@gmail.com

Skip to content