Khai giảng các khóa học

Các lớp Kinh Thánh và Thần Học

sẽ được khai giảng vào đầu tháng 9/2016 như sau:

Giảng Viên, Cha Anthony Đinh Minh Tiên, OP.

1/ Bốn Nhân Đức Trụ: Khôn Ngoan – Công Bằng — Can Đảm – Tiết Độ theo Thánh Thomas Aquinas: Khóa này có online và sẽ khai giảng lúc 7 PM vào Thứ Hai ngày 5 tháng 9 năm 2016 tại phòng học của Tu Xá Đa-minh; và sẽ học mỗi tối Thứ Hai, từ 7 – 9 PM cho tới trung tuần tháng 12/2016. Xin ghi danh với anh Khoa, Thư Ký của GX tại số (281) 999-1672.

2/ Văn Chương Tiên Tri Của Cựu Ước: gồm 17 Sách: 4 ngôn sứ chính và 13 ngôn sứ phụ. Khóa này sẽ khai giảng lúc 7 PM vào Thứ Ba, ngày 6 tháng 9 năm 2016 tại GX. Lộ Đức; và sẽ học mỗi tối Thứ Ba, từ 7 – 9 PM cho tới trung tuần tháng 12/2016. Xin ghi danh với Chị Dung, Thư Ký của GX tại số (713) 939-1906.

3/ Tiếp Tục Lớp Bí Tích Hôn Nhân Và Gia Đình Theo Thông Điệp “Familiaris Consortio”: Khóa này có online và học lúc 7 PM vào Thứ Năm ngày 1 tháng 9 năm 2016 tại phòng học của Tu Xá Đa-minh; và sẽ học mỗi tối Thứ Năm, từ 7 – 9 PM cho tới trung tuần tháng 12/2016. Xin ghi danh với anh Khoa, Thư Ký của GX tại số (281) 999-1672.

Giảng Viên: Phaolô Phạm Xuân Khôi

4/ Kinh Tin Kính – The Creed, khai giảng ngày Chúa Nhật, 18 tháng 9 năm 2016, tại Trường Mẫu Tâm, GX Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể, từ 10:30 – 12:30 trưa. Lớp sẽ tiếp tục học ngày Chúa Nhật mỗi tuần cho đến hết tháng 12/2016. Xin ghi danh với cô Hiền, văn phòng Giáo Xứ, (281) 495-8133 hay email: giaolygh@gmail.com hoặc hien.t.le73@gmail.com.

5/ Cầu Nguyện và Linh Đạo – Prayer & Spirituality, khai giảng ngày Thứ Ba, 6 tháng 9 năm 2016, tại Phòng Jam GX Đức Mẹ Lộ Đức, từ 7-9 PM. Lớp sẽ tiếp tục học tối Thứ Ba mỗi tuần cho đến cuối tháng 10/2016. Xin ghi danh với Chị Dung, Thư Ký của GX tại số (713) 939-1906.

Skip to content