Thứ Năm – Tuần 28 – TN1

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

Thứ Năm – Tuần 28 – TN1

Bài đọc: Rom 3:21-30; Lk 11:47-54.

1/ Bài đọc I: 21 Nhưng ngày nay, sự công chính của Thiên Chúa đã được thể hiện mà không cần đến Luật Mô-sê. Điều này, sách Luật và các ngôn sứ làm chứng.

22 Quả thế, người ta được Thiên Chúa làm cho nên công chính nhờ lòng tin vào Đức Giê-su Ki-tô. Tất cả những ai tin đều được như thế, bất luận là ai.

23 Thật vậy, mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa,

24 nhưng họ được trở nên công chính do ân huệ Thiên Chúa ban không, nhờ công trình cứu chuộc thực hiện trong Đức Giê-su Ki-tô.

25 Thiên Chúa đã đặt Người làm nơi xá tội nhờ máu của Người cho những ai có lòng tin. Như vậy, Thiên Chúa cho thấy Người là Đấng Công Chính. Trước kia, trong thời Thiên Chúa nhẫn nại, Người đã bỏ qua các tội lỗi người ta phạm.

26 Nhưng bây giờ, Người muốn cho thấy rằng Người vừa là Đấng Công Chính, vừa làm cho kẻ tin vào Đức Giê-su được nên công chính.

27 Vậy thì hãnh diện ở chỗ nào? Chẳng còn gì để hãnh diện! Dựa vào luật nào mà hãnh diện? Vào việc làm chăng? Không, nhưng dựa vào lòng tin.

28 Thật vậy, chúng tôi nghĩ rằng: người ta được nên công chính vì tin, chứ không phải vì làm những gì Luật dạy.

29 Hay là Thiên Chúa chỉ là Thiên Chúa của người Do-thái thôi? Thiên Chúa không là Thiên Chúa của các dân ngoại nữa sao? Có chứ! Người cũng là Thiên Chúa của các dân ngoại nữa,

30 vì chỉ có một Thiên Chúa, Đấng làm cho người được cắt bì nên công chính vì họ tin, và làm cho người không được cắt bì nên công chính cũng bởi họ tin.

2/ Phúc Âm: 47 “Khốn cho các người! Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy!

48 Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ đã giết các vị ấy, còn các người thì xây lăng.

49 “Vì thế mà Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã phán: “Ta sẽ sai Ngôn Sứ và Tông Đồ đến với chúng: chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia.

50 Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa,

51 từ máu ông A-ben đến máu ông Da-ca-ri-a, người đã bị giết giữa bàn thờ và Thánh Điện. Phải, tôi nói cho các người biết: thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu.

52 “Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật! Các người đã cất giấu chìa khoá của sự hiểu biết: các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản.”

53 Khi Đức Giê-su ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu căm giận Người ra mặt, và vặn hỏi Người về nhiều chuyện,

54 gài bẫy để xem có bắt được Người nói điều gì sai chăng.


GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Lề Luật không đủ sức mạnh giúp chúng ta nên công chính.

Một trong những chủ đề chính mà Chúa Giêsu cũng như thánh Phaolô tranh cãi nhiều với người Do-thái, là vai trò của Lề Luật trong Kế Hoạch Cứu Độ của Thiên Chúa. Người Do-thái tin họ có thể trở nên công chính bằng việc giữ cẩn thận tất cả các Lề Luật của Thiên Chúa. Chúa Giêsu cũng như thánh Phaolô tuyên bố Lề Luật không thể giúp cho con người nên công chính; vì không ai có thể giữ trọn vẹn mọi Luật. Để nên công chính, mọi người, Do-thái cũng như Hy-lạp, cần tin vào Đức Kitô. Nếu Lề Luật có đủ sức mang ơn cứu độ, Thiên Chúa không cần phải sai Con của Ngài xuống thế gian để chuộc tội cho con người.

Các Bài Đọc hôm nay muốn chúng ta nhận ra sự bất toàn của con người trong việc thi hành Lề Luật của Thiên Chúa. Trong Bài Đọc I, thánh Phaolô nhận xét: có Luật hay không, cả Do-thái lẫn Dân Ngoại đều phạm tội; vì thế, để được hưởng ơn cứu độ, mọi người phải tin vào Đức Kitô: ”Quả thế, người ta được Thiên Chúa làm cho nên công chính nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô. Tất cả những ai tin đều được như thế, bất luận là ai.” Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu tố cáo các kinh-sư đã lạm dụng Lề Luật để bắt bớ và giết các ngôn sứ Thiên Chúa đã liên tục gởi tới cho con người; họ còn dùng Lề Luật để bẻ cong sự thật và ngăn cản con người không cho tới với Thiên Chúa.

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

1/ Bài đọc I: Con người được công chính hóa nhờ niềm tin vào Đức Kitô.

1.1/ Cả Do-thái và Dân Ngoại đều cần tin vào Đức Kitô: Sau khi đã trình bày về tội của Dân Ngoại (Rom 1:18-32) và tội của người Do-thái (2:1-3:8), thánh Phaolô kết luận cả hai cùng bị tội lỗi thống trị và đều cần tin vào Đức Kitô để được trở nên công chính. Ngài nói: ”Nhưng ngày nay, sự công chính của Thiên Chúa đã được thể hiện mà không cần đến Luật Moses. Điều này, sách Luật và các ngôn sứ làm chứng. Quả thế, người ta được Thiên Chúa làm cho nên công chính nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô. Tất cả những ai tin đều được như thế, bất luận là ai. Thật vậy, mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa, nhưng họ được trở nên công chính do ân huệ Thiên Chúa ban không, nhờ công trình cứu chuộc thực hiện trong Đức Giêsu Kitô.”

Để dẫn chứng Sách Luật, Phaolô dùng Gen 15:6, “Ông tin Đức Chúa, và vì thế, Đức Chúa kể ông là người công chính” (Rom 4:3). Phaolô cũng suy diễn về lời hứa của Thiên Chúa với tổ phụ Abraham là sẽ ban cho ông một giòng dõi đông như sao trên trời và cát ngoài bãi biển. Điều này chỉ có thể thực hiện nhờ niềm tin vào Đức Kitô: tất cả những ai tin vào Đức Kitô đều là con cháu của tổ phụ Abraham vì Đức Kitô thuộc giòng dõi của tổ phụ Abraham (Rom 4:18-25). Tiên-tri Habbakuk cũng đã nói trước: ”Người công chính sống bởi đức tin” (Hab 2:4).

Để bảo vệ sự công chính của Thiên Chúa, Ngài phải sửa phạt kẻ có tội; và để cứu độ con người, Đức Kitô phải xuống trần để chết thay cho con người và giao hòa con người với Thiên Chúa. Thánh Phaolô diễn đạt như sau: ”Thiên Chúa đã đặt Người làm nơi xá tội nhờ máu của Người cho những ai có lòng tin. Như vậy, Thiên Chúa cho thấy Người là Đấng Công Chính. Trước kia, trong thời Thiên Chúa nhẫn nại, Người đã bỏ qua các tội lỗi người ta phạm. Nhưng bây giờ, Người muốn cho thấy rằng Người vừa là Đấng Công Chính, vừa làm cho kẻ tin vào Đức Giêsu được nên công chính.”

1.2/ Đối thoại giữa thánh Phaolô với người Do-thái về hai điều:

(1) Vai trò của Lề Luật: Người Do-thái rất hãnh diện về Lề Luật Thiên Chúa đã ban cho họ qua ông Moses; nhưng Lề Luật chỉ có ích khi họ tuân hành. Nếu không tuân hành, Lề Luật sẽ trở thành chứng cớ tố cáo tội của họ. Thánh Phaolô hỏi: ”Vậy thì hãnh diện ở chỗ nào? Chẳng còn gì để hãnh diện! Dựa vào luật nào mà hãnh diện? Vào việc làm chăng? Không, nhưng dựa vào lòng tin. Thật vậy, chúng tôi nghĩ rằng: người ta được nên công chính vì tin, chứ không phải vì làm những gì Luật dạy.”

(2) Kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa: Người Do-thái được Thiên Chúa trọn trước Dân Ngoại để chuẩn bị cho Đấng Cứu Thế đến; nhưng khi Đấng Cứu Thế đến, ơn cứu độ được mở rộng cho tất cả mọi người, vì mọi người đều là con của Ngài. Thánh Phaolô chất vấn: ”Hay Thiên Chúa chỉ là Thiên Chúa của người Do-thái thôi? Thiên Chúa không là Thiên Chúa của các dân ngoại nữa sao? Có chứ! Người cũng là Thiên Chúa của các dân ngoại nữa, vì chỉ có một Thiên Chúa, Đấng làm cho người được cắt bì nên công chính vì họ tin, và làm cho người không được cắt bì nên công chính cũng bởi họ tin.”

2/ Phúc Âm: Con người dùng Lề Luật để tiêu diệt sự thật.

2.1/ Các kinh-sư dùng Luật để giết các ngôn-sứ và tông-đồ: Chúa Giêsu trách mắng các kinh-sư: “Khốn cho các người! Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy! Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ đã giết các vị ấy, còn các người thì xây lăng.”

Các kinh-sư chỉ tôn kính các ngôn sứ khi họ đã chết; nhưng bắt bớ các ngôn sứ khi họ còn sống. Thiên Chúa luôn gởi các ngôn sứ đến để kêu gọi mọi người ăn năn, hối cải, và quay trở về với Ngài; nhưng các kinh-sư là những người luôn chống đối, bắt bớ, và tìm cách giết chết họ. Vì thế mà Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã phán: “Ta sẽ sai Ngôn Sứ và Tông Đồ đến với chúng: chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia. Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa, từ máu ông Abel đến máu ông Zachariah, người đã bị giết giữa bàn thờ và Thánh Điện. Phải, tôi nói cho các người biết: thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu.”

Một ví dụ điển hình cho những điều Chúa nói là họ đang tìm bắt bớ chính Chúa Giêsu, vị Ngôn Sứ trên tất cả các ngôn sứ, như trình thuật kể: “Khi Đức Giêsu ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pharisees bắt đầu căm giận Người ra mặt, và vặn hỏi Người về nhiều chuyện, gài bẫy để xem có bắt được Người nói điều gì sai chăng.”

2.2/ Các kinh-sư dùng Luật để bẻ cong sự thật: “Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật! Các người đã cất giấu chìa khoá của sự hiểu biết: các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản.”

– Luật làm ra để bảo vệ công bằng cho mọi người; họ dùng Luật để sáng chế ra những luật trừ để đối xử bất công và tước đoạt tài sản của người khác.

– Luật làm ra để đưa con người đến gần Chúa; cách họ áp dụng Luật làm mọi người tránh Thiên Chúa, làm dân chúng nhìn Chúa như một hung thần, sẵn sàng sửa phạt mọi người vi phạm.

– Luật giúp cho con người biết cách sống thế nào để được hạnh phúc; cách họ cắt nghĩa và áp dụng Luật làm mọi người cảm thấy ngột ngạt, gánh nặng, và bất an.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

– Lề Luật của Thiên Chúa tốt lành, và có thể giúp cho con người đạt tới hạnh phúc nếu con người sống theo những điều Thiên Chúa dạy. Nhưng con người chúng ta yếu đuối không thể sống theo hoàn toàn những điều Luật dạy. Đó là lý do chúng ta cần Đức Kitô và ơn thánh của Ngài.

– Chúng ta hãy biết tôn trọng, sống theo, và làm chứng cho sự thật. Đừng bao giờ coi thường, bẻ cong, và truy tố những người dám sống và làm chứng cho sự thật.

Save

Save

Skip to content