Thứ Bảy – Tuần 24 – TN1

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

Thứ Bảy – Tuần 24 – TN1

Bài đọc: I Tim 6:13-16; Lk 8:4-15.

1/ Bài đọc I: 13 Trước mặt Thiên Chúa là Đấng ban sức sống cho mọi loài, và trước mặt Đức Giê-su Ki-tô là Đấng đã làm chứng trước toà tổng trấn Phong-xi-ô Phi-la-tô bằng một lời tuyên xưng cao đẹp, tôi truyền cho anh:

14 hãy tuân giữ điều răn của Chúa mà sống cho tinh tuyền, không chi đáng trách, cho đến ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, xuất hiện.

15 Đấng sẽ cho Đức Ki-tô tỏ hiện vào đúng thời đúng buổi,
là Chúa Tể vạn phúc vô song,
là Vua các vua, Chúa các chúa.

16 Chỉ mình Người là Đấng trường sinh bất tử,
ngự trong ánh sáng siêu phàm,
Đấng không một người nào đã thấy hay có thể thấy.
Kính dâng Người danh dự
và uy quyền đến muôn đời. A-men.

2/ Phúc Âm: 4 Người ta tụ họp đông đảo. Từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Đức Giê-su. Bấy giờ Người dùng dụ ngôn mà nói rằng:

5 “Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo, thì có hạt rơi xuống vệ đường, người ta giẫm lên và chim trời ăn mất.

6 Hạt khác rơi trên đá, và khi mọc lên, lại héo đi vì thiếu ẩm ướt.

7 Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cùng mọc lên, làm nó chết nghẹt.

8 Có hạt lại rơi nhằm đất tốt, và khi mọc lên, nó sinh hoa kết quả gấp trăm”. Nói xong, Người hô lên rằng: “Ai có tai nghe thì nghe.”

9 Các môn đệ hỏi Người dụ ngôn ấy có ý nghĩa gì.

10 Người đáp: “Anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Thiên Chúa; còn với kẻ khác thì phải dùng dụ ngôn để chúng nhìn mà không nhìn, nghe mà không hiểu.

11 “Đây là ý nghĩa dụ ngôn: Hạt giống là lời Thiên Chúa.

12 Những kẻ ở bên vệ đường là những kẻ đã nghe nhưng rồi quỷ đến cất Lời ra khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ.

13 Còn những kẻ ở trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận Lời, nhưng họ không có rễ. Họ tin nhất thời, và khi gặp thử thách, họ bỏ cuộc.

14 Hạt rơi vào bụi gai: đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngộp và không đạt tới mức trưởng thành.

15 Hạt rơi vào đất tốt: đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả.


GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Tin Thiên Chúa phải thực hành những gì Ngài dạy.

Tin một đàng làm một nẻo cũng như học mà không hành. Một đức tin như thế sẽ chẳng giúp gì cho con người tin cả đời này và đời sau. Ở đời này, sẽ không sinh hoa kết quả của niềm tin; ở đời sau, sẽ không được hưởng hạnh phúc đời đời với Thiên Chúa. Nhưng nếu một người tin và thực hành Lời Chúa, người đó sẽ thu nhận được kết quả ngay từ đời này như: niềm tin tưởng vững mạnh nơi Thiên Chúa, cuộc sống hòa thuận vui vẻ, tâm hồn bình an, yêu thương mọi người; và đời sau sẽ được chung hưởng hạnh phúc với Thiên Chúa.

Các Bài Đọc hôm nay khuyên các tín hữu phải thực hành những gì mình tin tưởng và tuyên xưng. Trong Bài Đọc I, thánh Phaolô nhắc nhở cho Timothy biết những gì ông đã tuyên xưng vào Thiên Chúa. Mục đích là để Timothy biết giữ cẩn thận những gì Chúa đã truyền và để đạt được những gì Thiên Chúa đã hứa ở đời sau. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn “Người Gieo Giống” để nhắc nhở cho các môn đệ biết quí trọng và thực hành Lời Chúa trong cuộc đời; để họ có thể sinh hoa kết trái.

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

1/ Bài đọc I: Đức Kitô là vua và là Chúa.

1.1/ Nhìn lại những gì xảy ra trong quá khứ: Thánh Phaolô muốn Timothy nhìn lại hai điều xảy ra trong quá khứ:

(1) Lời tuyên xưng của Đức Kitô trước toà tổng trấn của Phongxiô Philatô: Trong Cuộc Thương Khó, Đức Kitô bị mang ra trước tòa tổng trấn để xét xử. Người Do-thái phải tìm một lý do chính trị để bắt Philatô phải buộc tội Chúa Giêsu; chứ lý do tôn giáo sẽ không đủ để buộc tội. Họ bàn với nhau rồi tố cáo Chúa Giêsu với Philatô: “Người này đã xưng mình là vua; bất cứ ai xưng mình là vua, là chống lại Caesar.”

Vì thế, quan Philatô hỏi Chúa Giêsu: “Ông là Vua dân Do-thái sao?” Người trả lời: “Chính ngài nói đó.” (Lk 24:3). Người Do-thái không muốn nhận Đức Kitô là vua và là Chúa của họ; nhưng đó lại là kế-hoạch của Thiên Chúa: Đức Kitô sẽ là vua cai trị tất cả mọi người, Do-thái cũng như Dân Ngoại. Tuy nhiên, Chúa Giêsu cắt nghĩa rõ ràng chức vụ vua của Ngài trong trình thuật Gioan: “Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi” (Jn 18:37). Chức vụ vua người Do-thái của Chúa Giêsu được Philatô cho đóng trên Thập Giá bằng ba thứ tiếng Latin, Do-thái, và Hy-lạp, cho dù họ đã phản đối cách viết như thế.

(2) Lời tuyên xưng của Timothy khi lãnh nhận Bí-tích Rửa Tội và khi lãnh nhận chức vụ Giám-quản: Timothy đã tuyên nhận Đức Kitô là vua, và là Chúa của lòng mình; như Đức Kitô đã tuyên xưng trước Phongxiô Philatô. Người tín hữu phải tin và tuyên xưng như thế mới được cứu rỗi (Rom 10:9, Phi 2:11).

1.2/ Những gì cần phải làm ở hiện tại: Tuyên xưng thế nào, phải sống như thế ấy. Thánh Phaolô truyền cho Timothy: “Hãy tuân giữ điều răn của Chúa mà sống cho tinh tuyền, không chi đáng trách, cho đến ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, xuất hiện.” Cũng thế, khi người tín hữu tuyên nhận Đức Kitô là vua của lòng mình, họ phải giữ cẩn thận những gì Ngài dạy dỗ.

1.3/ Những gì sẽ xảy đến trong tương lai: Đàng sau lời tuyên xưng của Đức Kitô trước tòa Tổng Trấn và niềm xác tín của các tín hữu vào lời tuyên xưng này, là Thiên Chúa, Đấng sẽ chứng tỏ cho mọi người thấy địa vị độc tôn của Đức Kitô vào đúng thời đúng buổi. “Ngài là Chúa Tể duy nhất, Đấng đáng chúc tụng, là Vua các vua, Chúa các chúa. Chỉ mình Người là Đấng trường sinh bất tử, ngự trong ánh sáng siêu phàm, Đấng không một người nào đã thấy hay có thể thấy. Kính dâng Người danh dự và uy quyền đến muôn đời. Amen.”

2/ Phúc Âm: Phải biết quí trọng và thực hành Lời Chúa.

2.1/ Chúa Giêsu thuật cho dân chúng nghe dụ ngôn “Người Gieo Giống:” Có người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo, bốn trường hợp có thể xảy ra:

(1) Có hạt rơi xuống vệ đường: Những hạt này sẽ bị người ta giẫm lên và chim trời ăn mất.

(2) Hạt khác rơi trên đá: Những hạt này có thể mọc lên, nhưng bị héo đi vì thiếu ẩm ướt.

(3) Có hạt rơi vào giữa bụi gai: Những hạt này mọc lên, nhưng gai làm nó chết nghẹt.

(4) Có hạt lại rơi nhằm đất tốt: Khi mọc lên, nó sinh hoa kết quả gấp trăm.

Nói xong, Người hô lên rằng: “Ai có tai nghe thì nghe.”

2.2/ Chúa Giêsu cắt nghĩa dụ ngôn “Người Gieo Giống:” Các môn đệ không hiểu Chúa Giêsu muốn nói gì, nên họ yêu cầu Ngài cắt nghĩa thêm về dụ ngôn. Chúa Giêsu cắt nghĩa: Đây là ý nghĩa dụ ngôn: Hạt giống là Lời Thiên Chúa, chỗ hạt giống được gieo vào là tâm hồn mỗi người.

(1) Hạt rơi xuống vệ đường: Những kẻ bên vệ đường là những kẻ đã nghe, nhưng rồi quỷ đến cất Lời ra khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. Họ nghe, nhưng không hiểu, vì không chú ý hay cho Lời Chúa là không quan trọng.

(2) Hạt khác rơi trên đá: Những kẻ ở trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận Lời, nhưng họ không đâm rễ. Họ tin nhất thời, và khi gặp thử thách, họ bỏ cuộc. Đây là những kẻ không chịu thực hành Lời Chúa, để làm cho đức tin nên vững mạnh.

(3) Có hạt rơi vào giữa bụi gai: Hạt rơi vào bụi gai là những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngộp và không đạt tới mức trưởng thành. Đây là trường hợp của những người không dành cho Lời Chúa địa vị ưu việt trong cuộc đời và cũng không tìm dịp để thi hành Lời Chúa.

(4) Có hạt lại rơi nhằm đất tốt, và khi mọc lên, nó sinh hoa kết quả gấp trăm. Hạt rơi vào đất tốt: đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả.

Chúa Giêsu muốn nhắn nhủ khán giả cách thức để Lời Chúa có hiệu quả trong cuộc đời: Trước tiên, họ phải chuẩn bị tâm hồn trước khi lắng nghe và học hỏi Lời Chúa; khi tâm hồn chưa sẵn sàng, có nghe cũng chẳng hiểu. Kế đến, họ phải dành thời giờ để suy niệm và tìm cách cụ thể để áp dụng Lời Chúa trong cuộc đời. Sau cùng, Lời Chúa sẽ đòi họ phải hy sinh từ bỏ nếp sống hưởng thụ và theo tiêu chuẩn của thế gian; họ phải can đảm để sống theo đường lối của Thiên Chúa. Nếu họ chịu theo cách thức này, họ sẽ sinh hoa quả gấp bội cả đời này và đời sau.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

– Chúng ta phải sống những gì chúng ta đã tuyên xưng vào Thiên Chúa và vào Đức Kitô. Đừng tuyên xưng một đàng rồi làm một nẻo. Nếu đã tuyên nhận Ngài là vua và là Chúa, thì đừng để bất cứ ai hay bất cứ sự gì thay thế địa vị của Ngài trong tâm hồn.

– Là người tín hữu, phải biết quí trọng Lời Chúa trên hết mọi sự và luôn tìm dịp áp dụng trong cuộc sống. Khinh thường Lời Chúa sẽ không biết cách sống. Biết mà không thực hành Lời Chúa sẽ chẳng sinh ích lợi gì cho cuộc đời. 


Skip to content